HABERLER
Dini Haber

İSLAM DİNİNİN BABİL'DEKİ KÖKENLERİ

din, A, islamiyet, İslamiyet'in Babil'deki kökenleri, İslamiyet'in kökenleri, Allahın 99 ismi, Rakamlar ve Kuran, İslam ve putperestlik, Necromonicon, İbrahimi dinler ve paganizm, 99 isim, Babil, Babiller,
İSLAM İNANCI PAGAN UYGULAMALARI ÜZERİNE Mİ KURULDU?

Bugün İslam dininin Sümer-Babil kökenleri hakkında konuşacağız ve bu da Necronomicon geleneğinin üç İbrahimi din üzerinde de etkisini gösterecektir.
Tıpkı Hristiyanlık ve Musevilik gibi İslami inancının da eski Babil geleneklerinin bir türevi olduğu fikri yeni bir şey değildir. Ölü İsimler kitabında Simon olacak şekilde, yazarın 1911 tarihli Britannica Ansiklopedisi , Cilt 17, Simon'un Ölü Adları'nda değinilen 192. sayfada şu kullanımı görüyoruz:

Muhammed'e evrenin gerçek yaratıcısı ve yazarından bir vahiy verildiyse, bu vahiyler azaldığı söylenen "pagan" uygulamalardan hiçbirine benzememelidir. İslam, "yaratıcı" dan otantik bir mesaj mıdır yoksa ay tanrısı Allah'ı (Sin, El-ilah, Al-ilah) diğer putlardan üstün tutup tüm diğer putları yıkarak diğer pagan geleneklerini yenmekte başarılı olan yeni bir pagan geleneği midir? Bu konuyu daha da araştırmak için İslam'ın ilkelerine dikkat etmeliyiz.

İslami inancın temeli İslam'ın "Beş" Sütunlarına dayanmaktadır. Bu çok ilginçtir, çünkü İslami maneviyatta sıkça tekrarlanan "beş" sayısını görür ve biliriz. Fakat bununla ilgili olarak ayrıca şaşırtıcı olan şey İslam dini asıl yaratıcı güç tarafından yazılmışsa, hiçbir şekilde ortadan kaldırmaya çalıştığı Arap paganizminin uygulamalarını yansıtmamalıdır. "Beş" sayısı tanrıça Iştar için kutsaldır. Gezegensel boyutta 15 sayısı ile birleşmiş olmasına rağmen, aynı zamanda "beş" sayısı ile tanımlanmaktadır. A. Schimmel ve F.C. Endres'in yazdığı Sayıların Gizemi, söz konusu eserin 107. sayfasında aşağıdaki gözlemi yapmıştır:

"Eskiden beri tanrıça İstar ve onun Roma numarası olan "halefi "Venüs" olarak kabul edildi."

İslami maneviyatta "beş" sayısı çok sık bulunduğu için, İslam dini uygulamalarının birçoğunu eski Babil'deki "Ishtar Kültü"nden, diğer bilinen ismiyle "Yıldızlar Kültü"nden istifade etmiş olabilir mi?

Ishtar'ın bir çok özelliği de Sümer tanrıçası Inanna'dan devralınmıştır. Inanna'nın kutsal rengi beyazdır. Yukarıdaki bilgilere göre, Inanna / Ishtar'ın Venüs ile bağlantılı olduğunu görüyoruz. İşte burada, İslam dini tarafından benimsenen "pagan" uygulamalarından birinin de "Jumu'ah" olduğunu görüyoruz.

Jumu'ah, Müslümanlar'ın her cuma düzenlediği cemaat namazıdır. Jumu'ah, yetişkin bir erkek Müslüman için gereklidir. Burada İslamcıların farkında olmadığı şey, aslında İştar'a saygı duyuyor olmalarıdır. Inanna / Ishtar, Cuma günü hüküm süren Venüs'e karşılık gelmektedir. Birçok müslüman toplulukta Müslümanların cuma namazına katılırken "beyaz" renk giymeleri önerilir. Beyaz ise pagan tanrıçası Ishtar için kutsal renktir. Simon Necronomicon (MÖ. 8.yy'da arap bilgin Abdul Alhazred (Abd-al Azrad tarafından yazılmış kitaptır) bize aşağıdakilerden bahsediyor:

"Onun rengi en saf Beyazdır. Tezahürü metal Bakır'dan ve bir tarladaki en güzel çiçeklerdendir ve o tarlanın en sade çiçeği olan savaş alanının en üzücü ölümüdür. Onun kapısı, takip eden ayinleri geçireceğiniz Üçüncüdür ve bu yerde kalmanız kalbi olacaktır; Fakat Tanrıça sizi seçmedikçe yüzünüzü sizi öteye götüren yola çevirin. Onun ışık merdivenindeki adımı, Eski Babil ve UR'de inşa edilmiş olan, Beyaz."

Allah'ın 99 İsmi
İslam cemaatinin bir çok üyesinin Necronomicon Geleneğine geçmesinin bir başka nedeni de, 99 ismin ilişkisidir. Bazı Müslümanlar, Allah'ın neden 99 ismi olduğunu sorgulayacak kadar bilgeydiler. Allah'ın 99 ismi de Babil menşeilidir.

Babil / Asur panteonunun başlıca tanrıları, hepsi yedi felsefi gezegene ait olan Nanna, Nebo, Ishtar, Shamash, Nergal, Marduk ve Adar'dır. Bu tanrılarla ilgili sayılar şu şekildedir:

Babil panteonunun ana tanrıları Nanna (30), Nebo (12), Ishtar (15), Shamash (20), Nergal (8), Marduk (10) ve Adar (4) idi. Babil'ler ve gezegen tanrılarının sayısal sistemi basılı olarak mevcuttur.

Bu 7 ana tanrı sayısını eklediğinizde, toplam 99 elde edersiniz. Şimdi, soru şudur: İslam'ın dini "Tüm dünyaların Yaratıcısı" tarafından yazılmış-var edilmişse neden bu ilahi varlık sözde putperest Araplar ve Babil'ler arasındaki yedi yönetici tanrının yetkilerinin adlarını ve simgesel rakamlarını aldı?

Miraç Hikayesi
"Dünyadaki en ünlü İslami anıtlardan biri, Kudüs'teki orijinal Yahudi Tapınağı'nın bulunduğu yerde bulunan Dome of the Rock'tır (Kaya Kubbe). Mekke'de Kabe ve Medine'deki Peygamber Camii'nden sonra Müslüman dünyasındaki en kutsal üçüncü yerdir ve Muhammed'in yedi göğe yükselişinin Allah'ın varlığına geldiği iddialarını anmaktadır. Muhammed'in cennete yükseldiğine inanılan kaya üzerinde duruyor. Bu yükselişin anlatımı Hadis'in bütün önemli eserlerinde bir miktar ayrıntılı olarak kaydediliyor ancak Kuran'da olayı halka açık bir şekilde değil sadece bir ayette sınırlı bağlamda yer veriliyor."

Müslümanların yeni bir yol zannetikleri İslamın aslında Necronomicon Geleneğinin yolu olmasının bir başka nedeni de Al-Mi'raj ile Muhammed'in yedi göğe yükseliş hikayesidir. Bu daha önceki bir Babil mitolojisinden intihal örneğidir. In Etana Efsanesi: Kish kralı Etana, Güneş tanrısı Shamash'a hayat bitkisi ve oğlu için dua eder. Sonunda Etana bir kartalın arkasına atlar, cennetin yedi kapısından yükselir ve Tanrıça Inanna'dan isteklerini talep eder. İşte yine, Hz. Muhammed kartal olarak tanımlanmasa da kanatları olan bir yaratığın sırtında yedi göğe yükseldiğini söylüyor. İslami efsaneye o kadar çarpıcı bir benzerliğe sahip başka bir Babil efsanesi de budur. Neden "tüm dünyanın yaratıcısı" olan Allah, pagan bir benzetme ile o kadar benzer bir eylemin yeniden yapılmasına izin versin ki?

din, A, islamiyet, İslamiyet'in Babil'deki kökenleri, İslamiyet'in kökenleri, Allahın 99 ismi, Rakamlar ve Kuran, İslam ve putperestlik, Necromonicon, İbrahimi dinler ve paganizm, 99 isim, Babil, Babiller,
"Ay tanrıçası hala Kabe'nin bir köşesine gömülü olan siyah taşla temsil ediliyor. Bilindiği üzere o, bilinen gezegenlerin her biri için birer kere, toplamda 7 kez Kabe'yi çıplak ayakla dolaştı ve bunu yapan yedi rahibeye katıldı."İslam'ın Beş Şartının Babil Kökenleri
Yazının bölümünde İslam'ın "Beş" Sütunlarından her birini ve Babil kökenlerini göstereceğim. Bununla birlikte bu tartışmaya girmeden önce bilinmeli ki İslam'ın Beş Sütununun Hammurabi kodunun değiştirilmiş bir versiyonu olduğunu söylemek yeterli değildir. "İslam Dini" isimli çevrimiçi bir makalede şunları buluyoruz:
Bu önemlidir, Arapça, yaşayan tüm Semitik dillerin en eskisidir; bu morfoloji (şekil bilimi), hemen hemen Hammurabi'nin İbrahim den daha az çağdaş olan kodunda bulunur.
Wikipedia bize Hammurabi Kodunun şu tanımını veriyor:
Hammurabi Kodu, M.Ö. 1772 yıllarına dayanan, iyi korunmuş bir Babil yasası kanunudur. Dünyadaki önemli en eski şifreli ve büyüleyici uzunluktaki yazılarından biridir. Altıncı Babil kral Hammurabi bu kanunu yürürlüğe koydu ve kısmi kopyası insan boyutunda bir taşta ve çeşitli kil tabletlerde yer aldı. Kanun, "göz için göz, diş için diş" ( lex talionis ) toplumsal statüsüne göre, köle ile özgür insan arasında derecelendirildiği şekilde ölçeklendirilmiş cezalar içeren 282 yasadan oluşur.
ŞEHADET (SHAHADA)
Şehadet Müslümanların Tanrı'nın birliğini ( tevhid ) ve Muhammed'in Allah'ın peygamberi olduğuna  ilişkin bir beyandır. Shahādah, gözlemlemek, tanık olmak veya ifade vermek için kullanılan shahida fiilinden gelen bir kelimedir; hukuki anlamda kullanıldığında, shahādah, borç, zina veya boşanma gibi olayların ortaya çıkmasına tanıklık eder.

Görmek ve gözlemlemek anlamına gelen shahida kelimesi çok ilginç bir terimdir. "İzlemek" anlamındaki bu kelimenin Sümer dönemindeki terimi Igigi'dir. Bazıları Igigi'yi Enoch mitolojisinin gözlemcileriyle karşılaştırmışlardır. Her halükarda Hammurabi Yasası ulusal tanrıları olan Marduk'a bağlılık istiyordu. Bunların hepsinden ilginç olan şey Shahada sözcüğünün Akadca'da shahada veya she-hadda olmasıdır. Yani Hadda ya da Hadda'nın eşi (sha) anlamına gelir. Filistin Arama Fonu'nun Üç Aylık Bildirgesinin 275. ve takip eden sayfasında şunlar söylenmektedir:

“Belki de "gelin" anlamına gelen "sha" kelimesi Akad'lardan ödünç alınmış olabilir."

EW Bullinger'ın Companion İncil'inin 634. sayfasında aşağıdakilere değinilmektedir:

"Sha kelimesi bir kısaltma değildir, gelin anlamına gelen bu kelime Akad'lardan alınmıştır."

Bu, bize "sha" kelimesinin gelin anlamına geldiğini ortaya koymaktadır. G. Pettinato tarafından yazılan Ebla Arşivlerinde ise tanrı Hada'ya bir atıf buluyoruz:

"Sümer panteonu, Enki'ye ek olarak onun arkadaşı olduğu için Ninki'ye de Ebla'da tapıyor ve saygı gösteriyordu. ... Ayrıca burada Kura, Hada, Nidakul, Astar vb. tanrıların tapınakları bulunuyordu."

Tanrı Hada'nın, kendi namına inşa edilmiş bir tapınağının olması onun yeterince önemli olduğunu açıkça belirtmiştir. Ebla çok tanrılı bir toplumdu. Bazı iyi bilinen Sami tanrıları da dahil olmak üzere; İştar ( Ashtar ), reşef ( Rasap ), Kamish , Hadat ( Hadda ), Shapash ( Shipish ) ek olarak bir kaç Sümer tanrısı ( Enki ve Ninki ) ve Hurrian tanrıları ( Ashtapi , Hebat , Ishara ) ve bilinmeyen bazılarından ( Kura , Nidakul ). Şehrin 4 büyük kapısına Dagan, Baal ( Hadda ), Rasap ve Utu tanrılarının adları verilmiştir.

Bu bilgiyi açığa çıkarırken tanrı Hadda'nın hem Hadad hem de Baal ile özdeşleştiğini not etmelisiniz. Bu ilk bakışta karışık görünebilir ancak araştırırken Wikipedia'da da bulduğum şöyle bir detay var:
Ba'al "herhangi bir tanrıya ve hatta insan yetkililerine atıfta bulunabilir; Bazı metinlerde yağmur, gök gürültüsü, doğurganlık ve tarımın bir tanrısı olan Hadad'ın yerine geçer ve Cennetin Efendisi olarak kullanılır. Rahibe adını söylemesine yalnızca rahipler izin verdiği için Hadad ismi Ba'al yerine yaygın şekilde kullanıldı.
Şimdiye kadar verdiğim bilgilere göre Hada adı, İncil'deki Baal veya Hadad'a değil, esasen Hadad'e atıfta bulunmaktadır. Bu nedenle Shahada terimi Baal'ın karısı, ya da Hadad'ın karısı anlamına gelir; çünkü Shahada terimi Arapçaya ait değildir. Dil bilimle ilgilenen herkes bu kelimenin daha erken bir uygarlık tarafından kullanıldığını ve Araplar tarafından benimsendiğini açıkça görebilir. Bazıları için biraz kelime oyunu gibi görünebilir, ancak bir kez "Hada gelini" ni tanımlar ve yolumuza bu şekilde devam edersek İslam dininin diğer yönleri ortaya çıkmaya başlar. Şimdilik, İslam'ın Tanrısının Yahudilik veya Hristiyanlık dini ile aynı tanrı olmadığını açıkça görüyoruz.

Hadad, popüler olarak Akadcada Adad ve Sümercede İskur olarak bilinir. O, Marduk'la ilişkili olan ve Martu olarak bilinen Amorluların Amurru tanrısı ile de bağlantılı olan fırtına tanrısıdır. Hammurabi Kodunda ulusal tanrı olarak terfi edilen Marduk ile aynı tanrıdır. Bu gelenek ve inanışın devamı olarak Müslümanlar Şahada'yı Tanrı'nın birliğine olan inançlarında bir beyan olarak tanımlarlar. Bu "tanrı birliği", Adad'a uygulanan bir özellikti.

Dolayısıyla bu "tanrı birliği" fikri, türetilen Shahada terimi ile Tanrı Hada veya Adad'ın öğretileri aracılığıyla antik dünyaya tanıtıldı. Benim amacım shahada teriminin türetildiği "Hada gelini" ni keşfetmektir. Samuel Macauley Jackson'ın Dini Bilimler New Schaff-Herzog Ansiklopedisi, Adad'a atıfta bulunarak aşağıdakilere değiniyor:
Eşi önemli bir tanrı olmamasına rağmen Shala'ydı ve süt veren bir keçi biçiminde temsil edebiliyordu. Bazen Adad bu üçlü grubun üçüncü üyesi olarak yer değiştirir ve büyük Tanrı Iştar'ın yerine geçerdi.
Shala'nın Adad (Ishkur)'un karısı olduğunu destekleyen birçok metin ve bilgi var.

Sümer dağ tanrı tanrıçası olan Shala bazen "mısır kızı" olarak anılır. O, İskur'un karısıydı. Tapınağı Karkara'daki E.durku denen yerdi ve büyük ihtimalle Ishkur tapınağı ile birlikteydi. Eden sınırının Ateş Leydisi Shala, Gubarra olarak da biliniyordu. Sümer ateş tanrısı Gibil'in annesi idi. Wikipedia bize başak burcunda okuduğumuz tanrıça Shala hakkında daha derin bilgiler vermekte:

Shala, hasat ayını sembolize eden Başak takımyıldızı ile ilişkiliydi. Bu önemli bir şey çünkü İslam'daki Ramazan ayı "hasat ayı" olarak adlandırılıyor. Takımyıldızı sadece İslam'ı değil diğer dini batıl inançları şekillendirmede çok etkili olmuştur.

NAMAZ (SALAT)
Salat İslamın beş şartından bir diğeridir. Salat İslam namazıdır, günde beş vakitten oluşur. Günde beş kere dua edilmesi fikri Perslerden miras kalan ve İslami cemaat tarafından uygulanmaya başlanan bir uygulamaydı, halbuki Persler Kur'an'da putperest olarak nitelendirildiler. John Mee Fuller'ın Daniel Kitabı Üzerine Bir Deneme adlı kitabında, sayfa 329'da şöyle yazıyor:
Eski Pers'ler yirmi dört saati beş kısma ayırdı. Bu vakitlere karşılık gelen beş bölgeye başkanlık eden meleklere 5 vakit namaz kılınırdı.
Neden bütün kainatın kutsal yaratıcısı Müslüman'dan bir "putperest" ibadet ritüeli taklit etmesini istesin? Yoksa sebebi inançlarının kökeninin putperestlikten gelmesi ve izlerini hala silememiş ve devam ettiriyor olmaları mı?

ZEKAT
Zekat veya sadaka vermek Müslümanlar tarafından biriken zenginlik temelinde hayırseverlik uygulamasıdır ve durumu yeten herkese farzdır. Müslümanlar için başkalarının yaşadığı ekonomik sıkıntıyı azaltmak ve eşitsizliği ortadan kaldırmak kişisel bir sorumluluk olarak kabul edilir. (Ne kadar uygulanıp uygulanmadığı ayrı bir dava)

Zekat da Sümer kökenlidir. Süleyman Bashir "Erken İslami Gelenek Çalışmaları" kitabı sayfa 87'de şöyle diyor:
"Zekat sözcüğü aslen Sümer kökenlidir ve Zekat'ın Kralın vergilerini iptal etmesi, kişilerin sağ kalmalarını garantilemesi ve insanları özgür bırakma konusunda ikna edilebilmesi amacıyla kullanıldığı Akad metinlerinde yeniden ortaya çıkıyor."
HAC
Hac, Babil paganizminde kök salmış durumdadır. Müslümanlar tapılana (kabe, ki kabul edilse de edilmese de puttur, tarafsızca araştıran görecektir) saygı göstermekle yetinmiyorlar, ayrıca bir taş etrafında 7 kere (7 rakamına dikkat, sebebini Allah'ın 99 ismi bölümünde yazmıştım. Babillerin 7 ana tanrısı) dolaşarak evrendeki tüm yıldızların yaratıcısı olan Tanrı'nın Harika olduğunu söylüyorlar.

Mark Caudill "Krallık'taki Alacakaranlık" kitabı sayfa 133'de şöyle diyor:
"Ay tanrıçası, hala Kabe'nin bir köşesine gömülü olan siyah taşla temsil ediliyor. Bilindiği üzere o, bilinen gezegenlerin her biri için birer kere toplamda 7 kez Kabe'yi çıplak şekilde dolaştı ve bunu yapan yedi rahibenin arasına katıldı."

Hac sırasında, Müslümanlar beyaz giysiler giymeye teşvik edilir, daha önce de dediğim gibi "beyaz" tanrıça Ishtar'a kutsanmış bir renktir. Bu noktada, İslam'ı terk edip Necronomicon Geleneğine dönenlerin birçoğu "neden?" diye sordular. Neden tüm dünyaların yaratıcısı, eski Babil'de saygı gören yedi felsefi gezegenin aynı sayısını takip edip, uygulattırıyor?

KUR'AN
Ku'ran sureler olarak da bilinen 114 fasıldan oluşmaktadır. 114 ilginç bir sayıdır, çünkü bu sayı 99 ve 15 toplamıdır. Daha önce anlattığım gibi 99, gezegensel 7 baş tanrıya atfedilen sayıların toplamıdır. Ek olan 15 rakamı ise tanrıça Ishtar'ın gezegensel yönü yerine onun ilkel yönü olan Tiamat 'ı kutlamaktır.

Kur'an, Babil gezegen sistemine atfedilenler ile aynı sayıda sureden oluşuyor. Müslümanlar Kur'an'ı Muhammed'in 40 yaşındayken 610'da başlayıp ölüm yıl dönümü olan 632'de sonuçlandırdığına, Melek Cebrail tarafından Muhammed'e yavaş yavaş sözlü olarak bildirildiğine inanıyorlar. Bu yaklaşık 22 yıllık bir zaman dilimidir. İlginçtir çünkü 22 de çok önemli bir sayıdır. Vahiy kitabında 22 fasıl, İbrani alfabesinde 22 harf, Büyük Gizem tarot destesinde 22 kart vardır. Tesadüfe bakın ki Muhammed'e Kur'an'ın vahiyi 40 yaşında başlamış ve 22 yıl boyunca devam etmiştir.

40 başka bir ilginç sayıdır. 40 sayısının kutsallığı da Babil kökenlidir. 40 gün 40 gece yağmur yağması, İsa'nın 40 gün boyunca vahşi doğada bulunması, Musa ve İsrailliler'in kırk yıl boyunca vahşi doğada yaşamaları; tüm bu davalarda atıfta bulunulan "Tanrı"nın Sümer tanrısı Enki olduğu kuvvetli bir ihtimaldir çünkü Enki'nin kutsal sayısı 40'dır. İbrahim Ur'dan gelmişti, dolayısıyla, kendisinden kaynaklandığı söylenen dinlerin gerçekte Babil'den ve daha önceki Sümerli medeniyetlerden geldiğini, bu gelenekleri beraberinde getirdiğini görmek oldukça doğaldır. Babil'e Açılan Kapılar (Gateways to Babylon) Enki konusunda şöyle demektedir:
"Enki'nin kutsal sayısı 40'tır ve onun astrolojik bölgesi gökyüzünde 12 derece güneydedir (Balıklar ve Kova dahil)"
Babil'den birçok maneviyatı çalmış olan Araplar, Arap üstünlüğünü gizlice teşvik ederken İslam'ı dünyaya "Tanrı'nın gerçek dini" olarak pazarlamaya çalışıyorlar. Ancak gerçekler ilerleyen bilim ve arkeoloji ile birlikte gün yüzüne çıkıyor ve insanlar İslam'ın Babil ve Sümer kökenli olduğunu gerçeğine karşı gözlerini kapatıp inanmasalar da yeni arkeolojik buluntular ve bilim geçmişe dair her bir karanlığı aydınlatmaktadır.

Yazan: Anu
« ÖNCEKİ YAYIN
SONRAKİ YAYIN »

4 yorum

 1. MUHTEŞEM..................

  YanıtlaSil
 2. Tabiki benzerlikler söz konusu olabilir.
  Çünkü inananlar bilirki Yüce Al-lah
  124 bin peygamber bizlere her topluluğa gönderdiğini bildiriyor.
  Olasıki hatta eminim ki benzeri hak hukuk kanunlar uygulanmıştır.
  Çümkü gerçek birdir tektir.
  Yüce yaraticininda tek olduğu gibi.
  Zaten tevhid inancinin bizlere aynı doğruları öğrettiği söylenmiştir.
  Bu yüce kitaplarda geçer.
  " Biz sizi Ibrahimin dini üzere sabit kıldık Onuda ondan oncekilerin dini inancı uzere göndermiştik. Fakat siz gercekten yoldan sıkça sapan insanlarsiniz işte Biz size en son peygamber olarak Muhammed ı gonderdik onuda atalarının dini üzere sabit kıldık şüphesiz onun sözlerinde
  Iman sahipleri için büyük hikmetler vardır" diye buyrulur Kuranı kerimde
  Okumanızı tavsiye ederim saygilar

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Yorumu okuyunca gülmeden edemedim, hakikaten komiksiniz. En komik olan ise okumamızı tavsiye ettiğin Kur-an'ı kendin okumamışsın öyle belli ki. Bilgin olsun, dinlerin saçmalığını fark edip dinleri terk eden bizler, sizler gibi okumadığımız şeyler hakkında ahkam kesmeyiz. Siz daha Kur-an'ı bile okumayıp bilmiyor iken biz incil,tevrat ne varsa okuyoruz.

   Kur-an'ı asıl okumayanın siz olduğu nereden belli?
   Kur-an da 124.000 peygamberden bahsedilmez, hadiste bahsedilir. Hadis'in ise gerçekte nasıl bir kaypaklığa sahip olduğunu hepimiz biliyoruz (inananlar dahil, itiraf edemiyorlar) işe gelen hadisler gerçek, gerisi yalan.

   He bu arada, Allah eğer 124.000 peygamber gönderdi ise neden Kur-an da sadece SAMİ olanların ismi geçiyor? Neden bir tane bile, ortadoğu kökenli olmayandan bahsedilmez hiç düşündün mü? Yoksa düşünmek yerine dinini körü körüne savunmayı mı tercih ediyorsun?

   Madem öyle neden hiçbir kutsal denen kitapta, israiloğlu ve arap kökenli ortdoğu dışında bir peygamber hikayesi anlatılmıyor veya isimleri cisimleri yok?
   Kur-an'da Türklere, Kızılderelilere, Mayalara, İnkalara, Sümerlere, Alaskalılara, Afrikalılara gönderilmiş bir peygamber ismi bile neden yok? Kale mi alınmadılar yoksa Kur'an ı yazdıran bir arap olduğu için (Muhammed), ortadoğu ve israiloğlu kökenli kişiler dışında isim ve hikaye uyduramadı mı?

   Önce kendinize karşı samimi olun ve bize laf sokmak yerine bizim defalarca yalayıp yuttuğumuz Kur'an ı siz anlayacağınız dilde, sorgulayıp düşünerek bir okuyun.

   Ayrıca bu yazıyı okuyup böyle bir yorum atmanız okuduğunuzu anlamadığınızın bir göstergesi, Kur'an ı da böyle okuyorsanız işiniz var demektir.
   Yazı da İslamiyet'in putperest kökenli olduğu ve hala putperest şeklinde uygulanmaya devam edildiği yazıyor, siz bunu kabul edip kılıf bulmaya çalışıyorsunuz yok gerçek hep tekti, yok insanlar saptı, yok 124.000 peygamber bilmem ne...

   Eğer Allah gerçek ve tek ise, insanların putlara taptığı şekilde kendine taptırmaz! Aynı ismi kullanmaz! Aynı rakam ve renklerle anılmaz! Eğer put UYDURMA ise, Allah aynı uydurma şekilde tapılmayı kabul EDEMEZ! Ederse, o da puttur! (ki öyledir, Allah, arap putperestlerin taptığı ay tanrısıdır, tapılma şekli bile aynıdır, hiç değişmedi)

   Din üzerine sabit kıldık bilmem ne... yazdıran kişi zaten Muhammed, kaldı ki Kur'an'ın içi bile yarısı boş bilgi (OKUDUYSAN GÖRÜRSÜN). Kadınlar ve Muhammed'e tanınan cinsellik ayetleri bile bunun en temel ıspatıdır. Bir yaratıcı varsa bu yaratıcı insanlara yol göstersin diye birinin cinsel hayatını ve ona hangi kadınların serbest olduğunu, ona tanıdığı ayrıcalıkları, savaşta ele geçirilen kadının mal olarak alınıp satılabileceğini falan anlatamaz çünkü KİMSEYE FAYDASI YOKTUR!
   TIPKI DİNLER GİBİ!

   He bu arada, Allah her şeyi biliyor ise, zaten insanların sapacağını da biliyordu. Bunu bile bile milyarlaca insanın sürekli gönderdiği başarısız dinlerle öldürüleceğiniz veya acı çekeceğini de biliyordu. O halde Allah merhametlidir denemez, yaptığı işi kusursuz yapar ise hiç denemez. Stajyer mantığı ile hareket eden bir Allah olamaz, kendiyle çelişir ve çelişmektedir.

   Sil
  2. her şeyi anlarım da bir kadın nasıl müslüman olabilir... hele hele kendini kandırmaya çalışarak, aa bak burda bunu demek istemiş burda bunu, diyerek... onurlu bir kadın, birey olmayı başarmış bir kadın, erkeğin gölgesinde yaşamaktan kurtulmuş bir kadın nasıl müslüman olabilir. önce kendini sevmeyi öğren, sonra cevaplarsın. bilmediğimden sormadım. kendine cevap ver, ben cevabı biliyorum.

   Sil