HABERLER
Dini Haber

İSLAM DİNİNDE CEVAPSIZ KALAN SORULAR |2

Yazan: The Guiding
din, Guiding, islamiyet, Peygamberin sadaka istemesi, Hz Muhammed ile görüşmeden önce sadaka, Görüşme sadakası, Adet görmeyenler hakkında tereddüt etmek, Kur'an'daki çelişkiler,

İSLAM DİNİNDE CEVAPSIZ KALAN SORULAR |2

“Ey iman edenler! Peygamber ile gizli bir şey konuşacağınız zaman bu konuşmanızdan önce bir sadaka veriniz. Bu sizin için daha hayırlı ve daha temizdir. Şayet bir şey bulamazsanız, bilin ki Allah bağışlayandır, esirgeyendir. (Mücadele Suresi-12)

7) Bu ayette görüldüğü gibi Allah insanlara peygamberle konuşmadan önce sadaka sunulmasını emretmiştir. Ancak bir sonraki ayette ise (Mücadele Suresi-13) “Gizli bir şey konuşmanızdan önce sadakalar vermekten çekindiniz mi? Bunu yapmadığınıza ve Allah da sizi affettiğine göre artık namazı kılın, zekâtı verin Allah'a ve Resulüne itaat edin. Allah yaptıklarınızdan haberdardır.” denilmektedir ki, madem ki sadaka sunmadınız, Allah sizi affetti diyerek bir önceki ayette emredilen sadaka sunma şartı ortadan kaldırılmıştır. Ayette ; ‘Bunu yapmadığınıza ve Allah da sizi affettiğine göre’ denilmesine rağmen yine aynı cümle içinde sadaka (zekat) verin deniyor.
a)Allah bir önceki ayeti yanlış mı göndermiştir de bir sonraki ayette verdiği hükmü değiştirmiştir?
b)Peygamberin sadaka ile ne işi olabilir? Peygambere sadaka istenen ayet sonrası soru sormaya gelenlerin sayısı azalınca yahut soru soran kalmayınca yeni ayet mi inmiş acaba?
c)Bir insan sadaka veremeyecek durumda ise zekatı nasıl verebilsin? Zekat emri, bütün inananları kapsayan bir emir olarak pek çok ayette zaten geçiyor. Önemine binaen tekrar vurgu yapılmış olsa bile burada gereksiz bir emir olarak kalıyor. (‘Un bulamıyorsan pasta yap’ der gibi)

“Kadınlarınızdan âdetten kesilmiş olanlar ile adet görmeyenler hakkında tereddüt ederseniz onların bekleme süresi üç aydır. Hamile olanların bekleme süreleri ise doğum yapmalarıyla sona erer. Kim Allah’a saygısızlıktan sakınırsa Allah ona işinde bir kolaylık verir.” (Talak Suresi-4)
8) Ayette geçen ‘adet görmeyenler’ ifadesi ile  ergenlik çağına girdiği halde adet görmeyenler mi kastedilmektedir? Ya da  küçük yaşta evlendirilenlerden mi bahsedilmektedir? Eğer öyleyse İslam çocuk yaşta evliliklere izin vermektedir!? 

Ey iman edenler! Peygamberin evine size yemek için izin verilmediği vakit asla girmeyin, fakat çağrıldığınızda -erkenden gidip yemeğe hazırlanmasını beklemeksizin- girin, yemeğinizi yiyince hemen dağılın, söze dalıp oturmayın; bu davranışınız peygamberi rahatsız ediyor, size söylemeye çekiniyor, oysa Allah hak olanı açıklamaktan çekinmez. Peygamber hanımlarından bir şey istediğinizde, onlar perde arkasında iken isteyin; bu sizin kalplerinizin de onların kalplerinin de temiz kalması için en uygunudur. Resûlullah’ı üzmeye hakkınız yoktur, kendisinden sonra ebedî olarak eşleriyle de evlenemezsiniz, sizin bunu yapmanız Allah katında büyük bir günahtır.” (Ahzab Suresi-53)                                 

9) Muhammed de herkes gibi bir fanidir? Bize bu ayet bugün ve yarın evrensel olarak ne gibi  bir mesaj verebilir? Yoksa İslam’ın Tanrısı, peygamberinin özel hayatı için ayetler mi indirip durmuştur?

10) Kur’an’da konuşan Allah, bazı ayetlerde Ben ; bazılarında da Biz zamiriyle konuşuyor. İslami kaynaklar bu durumu şu şekilde izah ediyorlar: “Allah'ın ‘Ben’ diye hitap ettiği âyetlerin büyük ekseriyeti hep zâtıyla ilgilidir; ‘Biz’ diye hitap edilen âyet-i kerimelerde ise, umumiyetle arada bir vasıta vardır. Mesela, Kur'ân'ın indirildiğini haber veren bütün âyet-i kerimelerde "Biz indirdik" buyurulur. Bütün âyetler vahiy kanalıyla indirildiğine göre, burada Allah ile Peygamber (a.s.m.) arasındaki vasıta, bir melek olan Cebrail (as)'dir. Ayrıca ‘Biz’ ifadesi,  Cenab-ı Hakk'ın azametini (büyüklüğünü )göstermektir" (1) 
Bu açıklamalar makuldür. Ancak öyle ayetler vardır ki; Kur’an’da Allah mı yoksa Muhammed mi konuşuyor belli değildir? Siz de takdir edersiniz ki, Muhammed konuşuyor olsa o zaman o cümle ayet olmaz hadis olur. Bu cümle Kur’an’a girmişse o zaman  Kur’an’ın güvenilirliği kalmaz. Bu durumda olan ayetlerin bazıları şunlardır:
“Allah’tan başkasına ibadet etmeyin. -Kuşkusuz ben de O’nun tarafından size gönderilmiş bir uyarıcı ve müjdeleyiciyim.(2)
“Rabbinizden mağfiret dileyin, sonra O'na tövbe edin. Allah da sizi belirlenmiş bir süreye kadar dünya nimetlerinden güzelce yararlandırsın, fazlasını yapan herkese de iyiliğinin karşılığını versin. Eğer yüz çevirirseniz, ben sizin başınıza gelecek o dehşetli günün azabından korkarım.” (3)
“Ayrılığa düştüğünüz bütün konularda (doğru) hüküm Allah’a aittir. İşte o Allah benim rabbimdir; yalnız O’na güvenip dayanmışımdır ve daima O’na yönelirim. (4)
"Şu halde Allah’a sığının. Şüphesiz ben sizin için O’nun tarafından apaçık bir uyarıcıyım. Allah’ın yanında başka tanrı edinmeyin. Şüphesiz ben sizin için O’nun tarafından apaçık bir uyarıcıyım." (5)
“De ki: "Durmadan bir şeyler yapın; yaptıklarınızı Allah da, peygamberi de müminler de görecektir. Sonunda, gizliyi de açığı da bilenin huzuruna çıkarılacaksınız ve O size yapmış olduklarınızın ne olduğunu haber verecek." (6) 
Bu son ayette kimin konuştuğu belli olmadığı gibi sanki hesaba çekecek olan gizli bir yaratıcıdan bahsediliyor.
Kur’anda yukarıda örnek olarak verilen ayetlere benzer başka ayetler de mevcuttur. Aynı cümle içinde ‘Allah mı peygamberi mi konuşuyor’ net anlaşılmayan ayetler kaynaklarda verilmiştir. (7)

“Yahudiler "Üzeyir Allah’ın oğludur" dediler, Hıristiyanlar da "Mesîh (Îsâ) Allah’ın oğludur" dediler. Bunlar, daha önceki inkârcıların söylediklerine benzer biçimde ağızlarından çıkan sözlerdir. Allah onları kahretsin! (Gerçeklerden) nasıl da yüz çeviriyorlar!” (8)
“Onlara şöyle bir baktığında dış görünüşleri sana iyi bir izlenim verir; konuşurlarsa sözlerine kulak verirsin. Ama onlar sanki bir yere dayanmış kütükler gibidir (böyle güvendeymiş gibi görünürler). Ama her gürültüyü de kendilerine yönelik sanırlar. Asıl düşman onlardır, onlardan korun! Allah kahretsin onları! Nasıl da haktan yüz çeviriyorlar!” (9)  

Bu son iki ayette kimin beddua ettiği bilinmiyor. Eğer beddua eden Allah ise, her şeyin yaratıcısı olan ve her  şeye gücü yeten   Allah neden beddua eder? Ayrıca beddua etmesi, Bakara Suresi’nin 117 O, gökleri ve yeri örneksiz yaratandır. Bir işe hükmetti mi ona sadece “ol” der, o da hemen oluverir.” ayeti ve pek çok ayet ile çelişmiş olur. (10)  

“Kur’an’ı inceleyip düşünmüyorlar mı? Eğer Allah’tan başka birinden gelmiş olsaydı onda birçok tutarsızlık ve çelişki bulurlardı” (Nisa Suresi-4)
11) Kuranda tutarsızlık ve çelişki zaten haddinden fazla değil midir? (11) 

Kaynaklar:
1)https://sorularlaislamiyet.com/kuran-i-kerimde-allah-tealanin-biz-yarattik-biz-yaptik-gibi-ifadeleri-kullanmasi-hakkinda-bilgi
2)Hud Suresi-2 (https://kuran.diyanet.gov.tr/tefsir/H%C3%BBd-suresi/1475/2-3-ayet-tefsiri)
3)Hud Suresi-3 (https://kuran.diyanet.gov.tr/tefsir/H%C3%BBd-suresi/1475/2-3-ayet-tefsiri)
4)Şura Suresi-10 (https://kuran.diyanet.gov.tr/tefsir/%C5%9E%C3%BBr%C3%A2-suresi/4282/10-ayet-tefsiri)
5)Zariyat Suresi-50-51 (https://kuran.diyanet.gov.tr/tefsir/Z%C3%A2riy%C3%A2t-suresi/4722/47-51-ayet-tefsiri)
6) Tevbe Suresi-105 (https://kuran.diyanet.gov.tr/tefsir/Tevbe-suresi/1340/105-ayet-tefsiri)
7) En’am Suresi-104,114; Bakara Suresi-21,22; Zuhruf Suresi-45; Fatiha Suresi-1-7
8) Tevbe Suresi-30 (https://kuran.diyanet.gov.tr/tefsir/Tevbe-suresi/1265/30-ayet-tefsiri)
9) Münafikun Suresi-4 (https://kuran.diyanet.gov.tr/tefsir/M%C3%BCn%C3%A2fik%C3%BBn-suresi/5189/1-8-ayet-tefsiri)
10) “Kün fe yekün” (Ol der ve Olur) ifadesinin geçtiği ayetler için bkz.
- Yasin Suresi-82
- Ali İmran-47 ve 59 
- Enam Suresi-73
- Nahl Suresi-40
- Meryem Suresi-35
- Mümin Suresi-68
11) Birbiriyle çelişen ayetler için bkz.
- En’am-108 ile Bakara-171
- Alak-2 ile Nur-45 ve Enbiya-30
- Hac-65 ile Lokman-10 ve Rad-2
- Bakara-256 ile Tevbe-5 ve Tevbe-29
- Araf -179 ile Hac-46
- Bakara-117 ile Kaf-38
- Fussilet-10 ile Neml-88
- Necm-45,46 ile Tarık-5,6,7 , Müminun-12,14,  Rum-20, Hud-61, Taha-55, Rahman-14,          Ali İmran-59, Hac-5, Enam-2, Secde-7-8 ,Saffat-11, Hicr-26,28 ,33 ve Sad-71
- Bakara-256 ile Tevbe-5
- Yunus-99 ile Tevbe-29
- Ariyat-56 ile Araf-179
- Bakara-256  ile Nisa-89
- Enfal-65 ile Enfal-66
- Tevbe-5 ile Enfal-67
- Araf-54,Yunus-3, Hud-7, Furkan-59 ile Fussilet-9,10,12
- Fetih-23, Ahzab-62, Enam-34, Yunus-64 ile Fatır-42,43, Nahl-101 ve Bakara-106
- Enam 163 ile Araf-143
- Duhan-32, Araf-157, Ali İmran 199, Maide-5, 47, 82, Enam-20, Kasas-52, Nisa-162  ile Bakara-75,79, 89,101,120,146, Nisa-46 ve Maide-51,62-64
-Hucurat-13 ile Nahl-75,76
« ÖNCEKİ YAYIN
SONRAKİ YAYIN »