HABERLER
Dini Haber
bahailik etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
bahailik etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

BAHAİLİK

Hazırlayan: A.Kara
bahailik, din, A,

BAHAİLİĞİN TARİHİ
1844'te Seyyid Ali Muhammed'in (Bab) yeni bir çağın geldiğini ve yeni bir elçinin geleceğini ilan etmesiyle temelleri atılan Bahailik, Babi inancının bir uzantısı olarak 1800'lerde doğan bir dindir. Bahailiğin kurucusu Mirza Hüseyin Ali'dir ve lakabı Bahaullah'dır. Bahaullah, 21 Nisan 1863 tarihinde Bağdat'ta sürgünde iken peygamber olduğunu ilan etmiştir.

Dinin doğuşu İran'ın içinde bulunduğu sosyal ve kültürel kötü şartların sayesinde gelişmiştir çünkü o dönem halk bir nevii kurtarıcı beklemektedir. Baskıcı İran hükümetinin uygulamaları, halkın ekonomik olarak git gide ezilmesi gibi hususlar, hükümetin iç ve dış karışıklıklara çözüm bulamaması gibi nedenler bu süreci hızlandırmıştır.

Hükümet halk üzerinde tam bir otorite kuramayınca ulema güç kazanmış ve halkın üzerindeki etkisini artırmıştır. Bundan dolayı Bahailik kendine taraftar bulmakta biraz zorlansa da ırkçılık, sınıfçılık gibi ayrımların var olması Bahailik dininin taraftar bulmasını kolaylaştırmıştır.

PRENSİPLERİ
19.yy'da Bahaullah tarafından İran'da kurulan, bütün insanların ruhani birliğini vurgulayan ve tek tanrılı bir din olan Bahailik 3 ana prensibe sahiptir ve öğretileri için temel oluşturur. Bu 3 prensibi sıralayacak olursak:
 1. İlki tanrı birliğidir. Yani tüm yaratılışın kaynağı olan tek bir tanrı vardır.
 2. İkincisi din birliğidir. Yani tüm büyük dinler aynı tanrıdan gelmektedir, aynı ruhani kaynağa sahiptir.
 3. Üçüncü prensip ise insanların birliğidir. Bununla söylenmek istenen bütün insanların eşit yaratıldığı, çeşitlilikleri, farklılıkları ile bir araya getirildikleri, ırk, kültür gibi çeşitliliklerin takdire ve kabule değer görülmesi gerektiğidir.

BAHAİ İNANIŞLARI
Bahai dinine göre insanın var olma amacı dua etmek, tefekkür ve insanlığa hizmet etmek yolu ile Tanrı'yı sevmeyi öğrenmek ve onu tanımaktır.

Bir zamanlar Babi hareketi ile olan ilişkisinden dolayı hapsedilen, İran'dan Osmanlı'ya sürgün edilen Bahaullah, Bahailik dinini 19.yy'da İran'da kurdu. Ölümü sırasında ev hapsinde olan Bahaullah'ın oğlu Abdülbaha, Avrupa ve Amerika'da ilerletme kaydetti fakat zamanın İran'ında hala yoğun bir zulme maruz kalıyordu. Abdulbaha'nın ölümünden sonra Bahai toplumunun liderliği bir kişiden çıkıp idari düzene evrilerek yeni bir şekil aldı. Günümüzde 200'den fazla ülkede 5.000.000 üzerinde Bahai bulunmaktadır.

Bahailiğe göre diğer dinler, zamanın ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde, insanların kapasitesine göre, ilahi elçiler tarafından ortaya çıkmıştır. Yani Bahailik, birçok dinden farklı olarak diğer dinlere "tü-kaka" demez. Örneğin bir müslümana göre Hinduizm yada Budizm "saçmalıktır" fakat Bahailiğe göre o da aynı tanrıya hizmet eden ve dönemin şartlarına göre bir elçinin ortaya çıkardığı dinlerdendir.

Bahailiğin kutsal metinleri özellikle İsa, Musa, Muhammed gibi İbrahimi şahsiyetlerden bahsettiği gibi Krişna, Buda gibi Dharma dinlerinin önemli şahsiyetlerinden de bahsetmektedir ama Bahailere göre gönderilen en son elçiler Bab ve Bahaullahtır. Fakat yine de gelecekte ihtiyaca göre yeni elçiler gönderilebileceği inancı vardır. Çünkü Bahai inancına göre sırayla gelen peygamberlerden her biri daha sonra gelecek olan peygamberin haberini vermektedir.

BAHAİ ÖĞRETİLERİ
 • Allah birdir.
 • Tüm ilahi dinlerin temeli birdir.
 • İnsanlık âlemi birdir.
 • Din, bilim ve akıl ile uyum içinde olmalıdır.
 • Irksal, dinsel, etnik taassuplar terk edilmelidir.
 • Kadın ve erkek eşittir.
 • Genel barış için çalışılmalıdır.
 • Eğitim zorunludur ve evrensel eğitim hedeflenmelidir.
 • Serbest düşünce ile gerçek araştırılmalıdır.
 • Aşırı zenginlik ve yoksulluk kaldırılmalıdır.
Bahailer Kur'an, Tevrat, İncil, Bhagavad Gita vb. tüm dinlerin kutsal kitaplarının tek bir sistemin parçası olduğuna ve kutsallıklarını yitirmediğine inanmaktadır.

BAHAİLERİN KUTSAL KİTAPLARI
Kitab-ı Akdes, diğer isimleriyle En Kutsal Kitap, Akdes Kitabı, Bahai dininin temel yasalarını ve dinin hükümlerini içerir.
Kesin Bilgi anlamına gelen İkan Kitabı ise Tevrat, İncil ve Kur'an'daki birtakım ayetlerin açıklamalarını ve bazı ilahiyat konularını ele alır.
Saklı Sözler anlamına gelen Kelimat-ı Meknune, Kurdun Oğlu Risalesi gibi kitapları da bulunmaktadır.


BAHAİLİKTE İBADET
Bahailikte de tıpkı İslamiyet'teki gibi dua, namaz, oruç gibi kurallar vardır fakat namaz bireysel bir tapınmadır yani toplu namaz yoktur.
Oruçları da diğer dinlere göre farklılık gösterir, 2-21 Mart tarihleri arasında kutsal sayıları olan 19'dan oluşan bir Bahai ayı süresince oruç tutarlar. Dua, oruç, namaz gibi ibadetler kişiyi meditasyona yöneltmek, karakterini düzeltmesi için kişiye yol göstermek amaçlıdır ve bu ibadetler bireyin kendi sorumluluğundadır.

ELEŞTİRİ & İNCELEME
Her ne kadar İbrahimi dinlere benziyor olsa da "Kadın ve erkek eşittir" , "Din, bilim ve akıl ile uyum içinde olmalıdır" gibi öğretileri ile onlardan ayrılıyor. Nedeni ise örneğin bir müslümana göre Kur'an hatasızdır, fakat günümüzde Kur'an'ın içindeki bilimsel bilgilerin çoğunun hatalı olduğu ortadadır (bilimle ilgilenmeyen inançlı kesim yazanları doğru zannediyor). Aynı şekilde İncil ve Tevrat'ta da bilimle ve akıl ile uyuşmayan metinler bulunmaktadır.

Bir diğer husus olarak ise kadın ve erkek özellikle İslamiyet ve Musevilikte eşit görülmemektedir. Fakat yine de bunlar Bahailiğin gerçekten bir yaratıcı tarafından gönderildiğini yada peygamber seçip gönderdiğini, o kadar dine rağmen tekrar, bu işi hiç beceremiyormuş gibi Tanrının yeni bir din yarattığını ıspatlamaz.

Demem o ki, diğer dinler gibi, Bahailik'te tamamen çevresindeki insanları yönetmek için, insanlar tarafından kurulmuş bir dindir. Çünkü hep belirttiğim gibi tanrının başarısız bir stajyer gibi sürekli din göndermesi, üstelik onları kalıcı kılamayıp koruyamaması mantıksızdır. Kendi varlığını (eğer var ise) kanıtlamak isteyen tanrı, kitap ve elçiler yollamak yerine, çok daha kolay şekilde varlığını insanlara ıspatlayabilir.

Fakat yine de Bahailiğin diğer tüm dinleri kucaklayışı, kadın ve erkeği eşit görüşü, bilime uymak zorundayız demesi diğer birçok dine göre onu daha ılımlı bir din yapıyor. Fakat ılımlı bir görünüme sahip olması, tıpkı diğer dinlerin yüzünden olduğu gibi ilerde ayrımcılığa, din tüccarlığına, savaşlara vb. birçok etkiye sebep olmayacağı anlamına gelmiyor...

Kaynaklar:
Dictionary 2017   |   Hutter, 2005. pp 737–740   |   Affolter, 2005. pp 75–114   |   Smith, 2008. pp 56   |   Smith 2008, pp. 107–9   |   Süleyman Özkaya, “Osmanlı Devleti’nde Marjinal Bir Hareket: Bahâîlik”, Türkler Ansiklopedisi, XII, 111   |    Muhammed Ebu Zehra, İslam’da Siyasi ve İtikadi Mezhepler Tarihi, çev. E. R. Fığlalı-Osman Eskicioğlu, Yağmur Yayınevi, İstanbul 1970, s. 267   |   Bahais believe, erişim tarihi: 18 Ağustos 2013   |   Social principles, erişim tarihi: 18 Ağustos 2013   |   Bahai Calendar/bahai.org http://reference.bahai.org/en/t/je/BNE/bne-145.html   |   Since the Baha'i Faith's birth it has faced resistance and persecution from Iran. Many Baha'is have become martyrs and many are imprisoned, Although in Iran Christians and Jews are permitted to freely practice their religion, Baha'is are denied that right. (Ostling, 1984:73) http://religiousmovements.lib.virginia.edu/nrms/bahi.html   |   A Faith Denied-Report on persecution of Bahais in Iran, http://www.leithjb.net/blog/2007/01/25/a-faith-denied-report-on-persecution-of-bahais-in-iran   |    "Bahá’í House of Worship for South America". http://templo.bahai.cl   |   Abdu’l-Baha, Selections from the Writings of Abdu’l-Baha, Baha’i Publishing Trust, y.y., 1978, s. 79-80   |   Abdu’l-Baha, Selections from the Writings of Abdu’l-Baha, s. 86   |   Abdu’l-Baha, Paris Talks: Addresses Given by 'Abdu'l-Baha in 1911, Baha'i Publishing, 2006, s.162   |   Abdu’l-Baha, The Promulgation, s. 182 Abdu’l-Baha, The Promulgation, s. 166   |   Moojan Momen, A Short Introduction To The Baha’i Faith, One World, Finland, 1997, s.40   |   Moojan Momen, A Short Introduction To The Baha’i Faith, One World, Finland, 1997, s.55

BAHAİ DİNİNDE TANRI İNANCI

bahailik, Bahai dininde Tanrı, din, A, Bahailikte Tanrı, Bahai dini, Bahailik ve İslam benzerliği, Bahaullah, Bahai,
Tanrı insan aklını aşar ve doğrudan bilinemez. Tanrı büyük peygamberlerinin hayatları ve öğretileri ile bilinir ; en yakını da Baha'u'llah'tır.

Bütün insanlar sonsuza kadar yaşayan bir ruha sahiptirler. Bütün insanlar tek bir küresel toplulukta yakında birleşecek tek bir yarışa üyedirler. Tüm insanlar farklı fakat eşittir; ırklar veya cinsiyetler arasında eşitsizlik olmamalıdır. Açıkça farklılıklarına rağmen, tüm dinlerin ruhani temelleri aynıdır.

Bahai dini, diğer tüm inançları doğru ve geçerli kabul ediş şekliyle diğer dinlere göre benzersizdir. Bahailer İbrahim , Musa , Zerdüşt , Buda , İsa ve Hz.Muhammed'in görevlerinin ilahi niteliğini kabul ederler. Her birinin Tanrı'nın vahyinde daha ileri bir aşama olduğuna inanmaktadırlar. Diğer peygamberler de kabul edilir.

Tanrı hakkındaki Bahai inançları
 • Bahailer, bir Tanrı olduğuna, bütün evrenin ve yaratma eyleminin kendisine ait olduğuna inanır.
 • Tanrı her şeye kadirdir, mükemmel ve yaşam hakkında eksiksiz bir bilgiye sahiptir.
 • Bahailer, yalnızca tek Tanrı'nın olduğuna fakat farklı dinlerde farklı isimler tarafından çağrıldığına inanmaktadır.
 • Tanrı sınırlı insan zihni tarafından anlaşılamayacak kadar büyüktür.
 • Tanrı bilgisi, Tanrı'nın nitelikleri hakkında bilgi anlamına gelir.
 • Bahailere göre Tanrı hakkında aslında bilinen tek şey Tanrı'nın varlığıdır.
 • Bahailer, Tanrı'nın bir insanda enkarne olamayacağına inanmaktadır.
Bu yüzden sıfatları Tanrı'ya bağlarken aslında insan düşüncelerine dayanan yanlış bir benzetme yapıldığına - ancak yapabilecekleri en iyi şeyin bu olduğuna inanırlar.


Tanrı hakkında bilinenler
Tanrı'yı doğrudan anlayamayacağımızdan, Tanrı hakkında bir fikir edinmenin en iyi yolu, elçisinin (Tanrı'nın Belirtileri) yaşamlarına ve öğretilerine ve Tanrı'nın yarattığı dünyaya bakmaktır.

Tanrı ve diğer dinler
Tanrı'nın tanımı, açıklamayı yapan kişinin görüşleri ve kültürel altyapısı ile renklendirilmiş ve sınırlandırılmıştır. Bahaullah, bu sınırlandırmanın farklı dinlerin Tanrı üzerinde farklı fikirleri olduğunu düşünüyordu.

Bahaizme göre diğer dinlerin bahsettiği Tanrı, farklı bir gerçekliğe sahip değildi, aynı gerçeği tanımlamaya çalışıyordu, fakat açıklamaları kendi deneyimlerinden ve kültürlerinden inşa edildiği için farklıydı.

Abdu'l-Baha şöyle diyor:
"Dünyanın dinleri arasındaki farklılıklar zihinlerin çeşitliliklerinden kaynaklanmaktadır."

Dolayısıyla bir Bahai için, farklı dinler tarafından inanılan farklı Tanrı görüşleri, o belirli kültür ve zamanın, Tanrı'nın mutlak gerçekliği fikrine gelebileceği ve bu kültüre sahip insanlara yardımcı olması için en yakın olanıdır.

Ancak Tanrı'nın bu düşünceleri, Tanrı'nın asıl gerçekliğine benzemez, çünkü insanlar gerçekliği anlamaya zihinsel yeteneğe sahip değildir.

Tanrının Cinsiyeti
Bahailer, Tanrı'nın cinsiyetini önemsemez ve cinsiyeti olduğuna inanmazlar. Bahai yazıları, Tanrı'ya atıfta bulunmak için erkeksi bir zamir kullansalar da, bunlar orijinal olarak yazıldığı dile uyum sağlayabilmesi içindir.

Yazar görüşü:
Göründüğü üzere Bahailik, İslamiyete oldukça benzerdir, hatta İslamiyetin tekrar ambalajlanıp daha iyimser sloganlarla piyasaya sunulmuş şekli gibidir. Bir nevi piyasaya daha önceden sürülmüş olan dinlerin hepsini bünyesinde toplayarak voltran oluşturmuştur. Fakat Tanrı inancı, gözlemlerime göre daha çok İslamiyet temellidir. Ayrıca, Tanrıyı anlama konusunda bazı Müslümanların da söylediği gibi "Tanrı insan zihni tarafından anlaşılamaz", "insanız oğlum biz, anlayamayız" tarzında söylemlerle ufak çaplı da olsa nihilist'tir.
Bir konuda da "Yiğidi öldür hakkını yeme" sözüne uymak zorundayım, Bahailik her ne kadar önceki dinlerin birleşimi ve büyük çapta İslam temelli bir din olsa da, kendisinden önceki dinlere göre "tüm dinleri kabul ederek" sanırım önceki dinlere "alın işte, hoşgörü böyle olur" yada "Yaratıcının önceki işlerini niye karalıyorsunuz?" diyor gibiler (gerçek veya değil, tecrübe etmeden bilemeyiz).

Kaynak: http://www.bbc.co.uk

Yazan-Çeviren: A.Kara

KİTAB-I AKDES | AKDES KİTABI

bahailik, Kitab-ı Akdes, din, Hz.Bahaullah, Bahailiğin kitabı, Akdes Kitabı, Mirza Hüseyin Ali, Bahailik dininin kitap ve peygamberi, din ve mitoloji, Tanrı tarafından indirilen kitaplar, bahai dini, A,
Kitab-ı Akdes; İran, Tahran'da bir vezir ailesinde dünyaya gelen ve 1863 te Bağdat'ta peygamberliğini ilan eden ve yeni bir dinin varlığı açıklayarak prensiplerini anlatan Mirza Hüseyin Ali'nin etrafı düşmanları ile sarıldığı bir sırada Tanrı tarafından 1000 yıl boyunca hüküm sürecek manevi bir hazine ve fazilet olarak indirildiğine inanılan Bahai dininin kutsal kitabıdır.

Kitab-ı Akdes, El-Kitabu'l el-Akdes, Akdes ve Akdes Kitabı isimleriyle de bilinmekte ve anılmaktadır. Akdes "en kutsal", "en mübarek" gibi anlamlar taşımaktadır ve Farsça bir kelimedir.

Tanrı tarafından Hz.Bahaullah'a (Mirza Hüseyin Ali) indirildiğine inanılan bu kitap birçok konuya ev sahipliği yapmaktadır. Bunları kısaca özetlemek gerekirse işlenen temel konular:
-Şer'i hükümler,
-Cumhurbaşkanı ve Krallara uyarı bildirileri,
-Ekonomi,
-Savaş anlaşmazlıklarının çözüm yolları,
-İnsanların birlik ve beraberliği,
-Öğütler,
-Ahd ve Misak (İlahi dinlerin birliği koruyan yazılardır.),
-Adalet,
-Dünya düzeni,
vb.

Yazan: Anu

KISACA BAHAİLİK NEDİR?

Yazan: A.Kara
bahailik, bahailik nedir, bahai dini, islam mezhepleri, farklı dinler, dini yazılar, dünya dinleri, Kitab-ı Akdes, bahai dini nasıl, islam ve bahailik, din ve mitoloji, bahailik inancı
Bahai dini, aslında 50-60 farklı şekilde yaşanan ve farklı farklı varyasyonları olan İslam dininin "ılımlı olanlarından" biridir yada birçok din ile birleştirilmiş halidir diyebiliriz. Hatta sık sık kullanılan "Ilımlı İslam" kelimesi bu din için oldukça uygun diye düşünüyorum.

Kendisi İslamiyetin bir kolu gibi olsa da çok daha ılımlı halde yaşanan bir dindir. Ayrıca tıpkı İslamiyet gibi diğer dinlerden birçok şey barındırmaktadır (halkımız kabul etmese de İslamiyetin de diğer birçok din gibi öncekilerin taklidi ve bu taklitlerin yaşanan kültüre göre değiştirilmiş hali olduğu ortadadır).

Bahai inancına göre kadın-erkek eşittir ve kadınların kapanması zorunlu değildir. Hala peygamber geleceğine, yani Tanrı'nın peygamber gönderme eyleminin devam ettiğine inanırlar. Bu inanışa göre tüm dinlerin gittiği yol aslında aynıdır ve dinlere inanan insanların tarihte birbirlerine düşman olmalarının sebepleri çıkar kavgalarıdır ve dinlerin buna alet olmasını istemez, hatta dinler böyle bir duruma sebep oluyor ise dinsizliğin daha iyi bir tercih olduğuna inanırlar (Tarihteki din savaşlarının sadece çıkar kavgalarından kaynaklandığına inanmıyorum, çünkü Tanrı'nın gönderdiği iddia edilen her din kitabında şiddet, bölücü ve kin besletici söylemler, emirler ve benzetmeler var)


İnandıkları kitap Kitab-ı Akdes'dir ve dinin şeri ve temel yasalarını içerir. Kitab-ı Akdes aynı zamanda; İkan Kitabı [Kitab-ı İkan- Tevrat, İncil ve Kur'an'daki bazı ayetlerin açıklamasını ve bazı ilahiyat konularını içeren bir kitaptır, yazının başında Bahailik için "birçok din ile mixlenmiş bir dindir" dememin sebebi de tam olarak buydu. İnandıkları kitaba ilaveten, diğer dinlerin kutsal kitaplarının da Tanrıdan geldiğini ve kutsallıklarını yitirmediklerine inanırlar.

Bahailik başlangıçta her ne kadar İslam dininin bir mezhebini andırsa da zamanla bağımsız bir din halini almıştır. Yahudilik ve Hıristiyanlıktan alınan esasları da içinde barındıran Bahailik, Allah'a, kıyamete, peygamberlerine, kitaba ve Baha 'ya imanı emretmektedir. Bu dine göre insan yaşamının amacı Tanrının sürekli gelişen uygarlığına daim olmak ve ona tapmaktır. Dinin öğretilerinin en başında; Yobazlık ve bağnazlıktan vazgeçilmesi, eğitimin zorunlu olması, tüm dünya ile iletişimde olunabilecek ortak bir dil gerekliliği, kadın erkek eşitliği ve aşırı zenginlik-fakirliğin engellenmesi yer alır. Yani buradan bakıldığında emredilenlerin aslında diğer ilahi sayılan dinler ile ne kadar benzer olduğunu görebilirsiniz.

Bahai dinine dair bir sonraki yazımda görüşmek üzere.